Katalog informacij javnega značaja

27

Naziv organa Strokovni center Kranj
Šempeterska ulica 3
4000 Kranj
Odgovorna uradna oseba Ravnateljica: Staša Sitar, prof. def. MVO
Datum prve objave kataloga 01.09.2015
Datum zadnje spremembe 27. 6. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.vz-kranj.si/kijz
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen zgolj na spletni strani www.vz-kranj.si/kijz.
Vse ostale informacije javnega značaja so dostopne na Upravi VZ Kranj.

 

2.a    Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja Osnovnošolsko izobraževanje
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Seznam vseh notranjih enot Uprava
Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, tel. 04/2315-04104/2315-041
Stanovanjska skupina Črnava
Črnavska pot 15, 4205 Preddvor, tel. 04/2559-15004/2559-150
Stanovanjska skupina Mlaka
Nedeljska vas 9, 4000 Kranj, tel. 04/2315-04704/2315-047
Stanovanjska skupina Kranj
Kidričeva ulica 4, 4000 Kranj, tel. 04/2315-04604/2315-046
Stanovanjska skupina Stražišče
Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, 04/2315-04504/2315-045
Stanovanjska skupina Škofja Loka
Podlubnik 73, 4220 Škofja Loka, 04/5112-06004/5112-060
Enota Stanovanje
Valjavčena ulica 10, 4000 Kranj
Organigram centra Organigram VZ Kranj

 

2.b    Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Ravnateljica: Staša Sitar, prof. def. MVO
T: 4 2315 041
F: 4 2315 043
E: ravnatelj@vz-kranj.si
Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj

 

2.c    Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Notranji predpisi Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojni zavod Kranj z dne
07. 11. 2008, sprejet 27. 07. 2010
Poslovnik o delu sveta Vzgojnega zavoda Kranj, sprejet 30. 09. 2010
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Vzgojnega zavoda Kranj
Hišni red Vzgojnega zavoda Kranj
Pravila reda stanovanjskih skupin Vzgojnega zavoda Kranj (v procesu izdelave)
Vzgojni načrt (v procesu izdelave)
Pritožbene poti uporabnikov, staršev uporabnikov ali zakonitih zastopnikov uporabnikov Vzgojnega zavoda Kranj
Državni predpisi • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013)
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D)
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011)
• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)
• Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13 in 95/14)
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v OŠ s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 59/07, 70/08, 5/11 in 56/14)
• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 46/03)
• Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10)
• Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008)
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13)
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15)
• Okvirni vzgojni program za delo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih in prevzgojnem domu
Predpisi lokalnih skupnosti /
Predpisi EU /

 

2.d    Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga

 

2.e    Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

LDN
Zavodski sklad (v procesu izdelave)

 

2.f    Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonskih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Razpisi Strokovnega centra Kranj

Aktualni razpisi
/

Zaključeni razpisi
30.09.2019 – razpis za prosto delovno mesto ravnatelja VZ Kranj, zaključen
30.08.2019 – razpis za prosto delovno mesto spremljevalca otroka, zaključen
26.07.2019 – razpis za prosto delovno mesto ravnatelja VZ Kranj, zaključen
16.10.2018 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen
08.10.2018 – razpis za prosto delovno mesto spremljevalca otroka, zaključen
18.09.2018 – razpis za prosto delovno mesto spremljevalca otroka, zaključen
20.04.2018 – razpis za prosto delovno mesto gospodinje IV, zaključen
07.03.2018 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen
16.10.2017 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen
2.10.2017 – razpis za prosto delovno mesto hišnika, zaključen
2.10.2017 – razpis za prosta delovna mesta – mobilni socialni pedagog, zaključeni
07.06.2017 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen
09.02.2017 – razpis za prosto delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč – socialni pedagog, zaključen.
18.11.2016 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen.
18.11.2016 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen.
26.1.2016 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen.
9.11.2015 – razpis za prosto delovno mesto vzgojitelja MVO v stanovanjski skupini, zaključen.

 

2.g    Sezam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

2.h    Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 

2.i    Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Objave že posredovanih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Katalog informacij javnega značaja je dostopen prek spleta http://www.vz-kranj.si/kijz.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na upravi centra in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00 ure.
Stroškovnik Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran
seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni
informaciji)