Hišni red SC Kranj

Na podlagi 31.a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in (63/13)) določam

HIŠNI RED STROKOVNEGA CENTRA KRANJ

Strokovni center Kranj s hišnim redom določa vsebine, pomembne za nemoteno življenje in delo v centru, in sicer se določijo:

 1. Splošne določbe;
 2. Območje centra in površine, ki sodijo v prostor centra;
 3. Poslovni čas in uradne ure;
 4. Uporaba prostora centra in organizacija nadzora;
 5. Ukrepi za zagotavljanje varnosti;
 6. Vzdrževanje reda in čistoče;
 7. Druge prehodne in končne določbe.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen
Otroci in delavci centra, starši, zunanji sodelavci in obiskovalci so dolžni prispevati k:

 • uresničevanju ciljev in programov centra;
 • varnosti otrok in zaposlenih;
 • urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju v centru;
 • preprečevanju škode.

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, otroci in drugi udeleženci vzgojnih programov centra.

2. Člen
Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje otrok, upoštevanje navodil vzgojiteljev in spremljevalcev ipd. veljajo tudi pri programih in dejavnostih, ki jih center organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športnih, kulturnih, naravoslovnih izletih, zimskih in poletnih taborih, športnih in drugih tečajih, prireditvah in predstavah, ki se jih udeležujejo otroci v organizaciji zavoda ter na poti med objekti centra do in od postajališč javnega prevoza.

3. Člen
Odgovornost centra velja za celoten čas obravnave otroka v vzgojnem programu centra.

4. Člen
Določila hišnega reda veljajo za vse prostore centra.
Določila hišnega reda veljajo tudi za druge uporabnike, ki izvajajo svojo dejavnost v prostorih centra.

II. OBMOČJE CENTRA IN POVRŠINE, KI SODIJO V PROSTOR CENTRA

5. Člen
V prostor centra sodijo vsi objekti centra na naslovih navedenih stanovanjskih skupin in uprave ter pripadajoče površine v okolici objektov stanovanjskih skupin in uprave, ki jih je ustanovitelj dal centru v upravljanje ali uporabo, katere center vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

V območje centra sodi prostor centra ki ga center nadzoruje, in sicer so naslovi objektov centra:

 • Uprava: Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj
 • Stanovanjska skupina Stražišče: Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj
 • Stanovanjska skupina Mlaka: Nedeljska vas 9. 4000 Kranj
 • Stanovanjska skupina Kranj: Kidričeva 4, 4000 Kranj
 • Stanovanjska skupina Črnava: Črnavska pot 15, 4205 Preddvor
 • Stanovanjska skupina Škofja Loka: Podlubnik 73, 4220 Škofja Loka
 • Stanovanjska skupina Reteče: Reteče 165, 4220 Škofja Loka
 • Stanovanjska skupina Lesce: Dacarjeva ulica 29, 4248 Lesce
 • Enota Stanovanje 1: Valjavčeva ulica 10, 4000 Kranj
 • Enota Stanovanje 2: Dražgoška ulica 7, 4000 Kranj

6. Člen
Uporaba površin okoli objektov centra je namenjena za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kjer je to mogoče, za uporabo v prostem času in za varen prihod v objekte centra.

III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

7. Člen
Center načeloma deluje vse dni v letu, 24 ur dnevno. Poslovni čas je določen s šolskim koledarjem in LDN centra.
Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da center začasno ne deluje v času vikendov, na državni praznik, v času počitnic ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

8. člen
Poslovni čas uprave centra je:
Ravnatelj                                           ponedeljek – petek      7.00 – 15.00
Tajništvo                                            ponedeljek – petek     7.00 – 15.00
Računovodstvo                                 ponedeljek, petek       7.00 – 12.00
torek, sreda, četrtek    7.00 – 13.00

Poslovni čas ravnatelja se lahko spreminja glede na dela in naloge, vezane na vsebino dela.
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev.

9. Člen
Poslovni čas v stanovanjskih skupinah
Poslovni čas stanovanjskih skupin je vezan na Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Strokovni center Kranj, in sicer za celotni center velja, da deluje 365 dni letno, 24 ur dnevno.
Vendar v skladu s konceptom delovanja programa stanovanjskih skupin skušamo otroke in mladostnike čim pogosteje in intenzivno vključevati v domača okolja, iz katerih prihajajo. To pomeni, da vse stanovanjske skupine niso odprte neprestano 365 dni letno, ampak večinoma otroci in mladostniki od petkih po šoli odhajajo domov in se vračajo v nedeljah po 18.00 uri. Izjeme so pri otrocih in mladostnikih, ki zaradi različnih razlogov vključevanje v domače okolje ni možno, ali v primeru načrtovanih vsebinskih aktivnosti posamezne stanovanjske skupine v času vikendov.
V času počitnic se organizira dežurstvo v eni izmed stanovanjskih skupin.
Strokovni delavci v stanovanjskih skupinah delujejo v izmenah.
Poslovni čas v stanovanjskih skupinah je namenjen izvajanju vzgojnega programa za otroke in mladostnike, ki so v obravnavi v stanovanjskih skupinah SC Kranj.
Za ostale uporabnike storitev (starši, skrbniki, zunanji sodelavci …) vsaka skupina v LDN skupine določi uradne ure za sodelovanje z uporabniki storitev.
Delovni čas gospodinj je načeloma od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, razen v primerih, ko so zaradi narave dela uradne ure določene tudi izven opredeljenega termina.

IV. UPORABA PROSTORA CENTRA IN ORGANIZACIJA NADZORA

10. Člen
Prostori centra se uporabljajo za izvajanje:

 • vzgojnega programa centra pod vodstvom strokovnih delavcev centra;
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji zunanjih izvajalcev;
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj;
 • oddajanje prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v centru zgolj z dovoljenjem ravnatelja.
V centru je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov.
Konfesionalna dejavnost v centru ni dovoljena.
V prostorih centra se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva centra.

11. Člen
Glavni vhodi v stanovanjske skupine so namenjeni vsem udeležencem vzgojnega programa: otrokom in mladostnikom, ki so v obravnavah v stanovanjskih skupinah ter zaposlenim.
Zunanji obiskovalci centra (starši, skrbniki, drugi strokovni delavci, zunanji izvajalci, prostovoljci, prijatelji, sošolci …) lahko vstopajo v prostore zavoda zgolj z dovoljenjem zaposlenih v centru.
V času vikendov in počitnic so skupine, v katerih ni predviden potek vzgojnega programa, za zunanje obiskovalce zaprte. Odprta je le dežurna skupina, za katero veljajo enaka določila kot v prejšnjih dveh odstavkih 11. člena.

12. Člen
V centru je organiziran fizični nadzor oziroma skrb za varnost otrok in mladostnikov,  zaposlenih ter skrb za ohranjanje in vzdrževanje prostorov in opreme Strokovnega centra Kranj.
Fizični nadzor in skrb izvajajo:

 • vsi zaposleni v stanovanjskih skupinah
 • vsi zaposleni na upravi centra;
 • otroci in mladostniki v prostorih stanovanjskih skupin;
 • zunanji izvajalci, ki izvajajo vnaprej določene vsebine v skladu z letnim ali mesečnim načrtom;
 • prostovoljci, ki se vključujejo v stanovanjske skupine;
 • drugi obiskovalci, ki v dogovoru z vodstvom uporabljajo prostore centra.

13. Člen
Zaposleni v vsaki stanovanjski skupini so imetniki ključev stanovanjske skupine, v kateri delajo.
Zaposleni na upravi centra imajo ključe uprave centra.
Ključe stanovanjskih skupin ima tudi ravnatelj centra.
Ključe stanovanjskih skupin in drugih prostorov centra lahko zaposleni vročijo drugim osebam samo v soglasju z ravnateljem in s podpisom izjave.
Na upravi je omogočen tudi zunanji dostop do sefa centra. Šifro sefa je dostopna vsem zaposlenim.
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa mora prejemnik takoj obvestiti ravnatelja. Vsaka zloraba ključev se smatra kot hujša kršitev delovnega razmerja.

V. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

14. Člen
Za zagotavljanje varnosti prostora centra in oseb center izvaja naslednje ukrepe:

 • upoštevanje navodil požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije);
 • zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, zagotavljanje sanitetnega materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod …);
 • druge ukrepe.

V Pravilih reda Strokovnega centra center podrobneje določi:

 • prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov;
 • pravilna obnašanja v posameznem prostoru centra, na ekskurzijah, zunanjih aktivnostih, na taborih in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela zunaj prostora centra;
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju otrok in mladostnikov.

VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

15. Člen
Center mora vzdrževati prostore centra tako, da je zagotovljena:

 • varnost otrok in mladostnikov, ki ga uporabljajo;
 • čistoča in urejenost;
 • namembnost uporabe.

Vsi zaposleni v svojem delovnem času skrbijo za nadzor v prostorih centra v času obravnav otrok in mladostnikov in drugih dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih centra.
V primeru pojava nenavadnih dogodkov, zaposleni na delovnem mestu o dogodku obvestijo vodstvo centra, v izrednih primerih pa tudi policijo.
V Pravilih reda strokovnega centra center podrobneje določi:

 • vzdrževanje reda in čistoče v stanovanjskih skupinah;
 • hranjenje osebnih stvari;
 • ravnanje ob poškodbah inventarja centra in skrb za opremo;
 • skrb za čisto in urejeno okolje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. Člen
V primeru, da otrok ali mladostnik krši pravila hišnega reda, bo center kršitev obravnaval v skladu s Pravili reda Strokovnega centra Kranj.
V primeru, da zaposleni in zunanji obiskovalci kršijo Pravila reda centra, ukrepa ravnatelj.

17. Člen
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki je veljal za sprejem tega Hišnega reda.

18. Člen
Ta Hišni red se objavi na oglasni deski centra in na spletni strani centra.
Ravnatelj predstavi hišni red zaposlenim.
Vzgojitelji v stanovanjskih skupinah so dolžni predstaviti hišni red otrokom, mladostnikom in staršem na začetku vsakega šolskega leta in po potrebi tudi večkrat med šolskim letom.

19. Člen
Pri oblikovanju hišnega reda so sodelovali zaposleni, otroci in mladostniki SC Kranj.

20. Člen
Hišni red začne veljati 8 dni po objavi na oglasni deski in spletni strani centra.

Kranj, 19. 10. 2016                                                                             Ravnateljica: Staša Sitar, prof. def. MVO